Nowy zatwierdzony przez Komisję Europejską Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w perspektywie finansowej dla  Województwa Śląskiego przewiduje pulę 3476 mln euro, co stanowi 11% środków dla wszystkich województw. Jest on finansowany przez dwa fundusze:

 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2498,9 mln euro);

- Europejski Fundusz Społeczny (978 mln euro).

Wyróżniono trzynaście obszarów uznanych za najważniejsze, tzw. osi priorytetowych, do których zostały przypisane środki. Np.:

- 796,7 mln euro przeznaczone zostanie na działania podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i regulujące gospodarkę niskoemisyjną.

- 473 mln euro – rozwój transportu.

- 305 mln euro – wzmocnienie konkurencyjności MŚP.

Pozostałe to:

- nowoczesna gospodarka;

- rewitalizacja i rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej;

- włączenie społeczne;

- dbałość o regionalny rynek pracy;

- ochrona środowiska.

Na projekty w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zostanie przeznaczonych około 32% środków w ramach RPO WSL 2014-2020.

Region otrzymał 124 mln euro w ramach wsparcia tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), określonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Odpowiedzialnym za Zarządzanie i wdrażanie RPO WSL będzie Zarząd Województwa Śląskiego poprzez odpowiednie wydziały – Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, znajdujące się w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy będą stanowiły instytucje pośredniczące.