Zgodnie z nowymi regulacjami każdy przedsiębiorca ma obowiązek ponosić koszty zbierania, odzysku i recyklingu tych odpadów opakowaniowych, które powstały po opakowaniach, w których wprowadził swoje produkty do obrotu. Czyli mówiąc wprost: każdy musi sprzątać po sobie.

 

Producent wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach złożonych z różnych tworzyw (jak np. karton do napojów) do końca ubiegłego roku dofinansowywał zbieranie i recykling odpadów opakowaniowych w tak zwanym materiale dominującym, czyli tak naprawdę finansował zbieranie plastiku lub zbieranie papieru i tektury. Zmieniły to nowe przepisy, czyli ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która weszła w życie 1 stycznia 2014. Ustawa wprowadza nowy obowiązek dla producentów wprowadzających na rynek środki niebezpieczne: zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia ich odzysku i recyklingu odpadów z opakowań po tych produktach. Jeżeli środek niebezpieczny jest środkiem ochrony roślin, wprowadzający ma także obowiązek sfinansowania systemu. Obowiązek dla opakowań po tych konkretnych produktach można zrealizować samodzielnie lub poprzez porozumienie.
W praktyce firma wprowadzająca środki definiowane jako niebezpieczne oraz wprowadzająca produkty w opakowaniach wielomateriałowych, o ile ma umowę z organizacją odzysku, będzie musiała wyłączyć je z umowy, a następnie albo samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego (izby gospodarczej) przystąpić do porozumienia.
Wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych i po produktach niebezpiecznych, wykonuje obowiązek recyklingu i odzysku opakowań samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia.

 

Przedsiębiorca podejmujący się samodzielnej realizacji obowiązków wynikających z Ustawy, zmuszony jest do finansowania i budowy kompleksowego systemu zbierania, odzyski i recyklingu pełnego wolumenu wagowego odpadów, które powstały z masy opakowań wprowadzanych przez niego na rynek w danych roku kalendarzowym.

 

W przypadku realizacji obowiązków w drodze porozumienia obowiązują go poziomy określone przez resort środowiska w odpowiednim rozporządzeniu. Przedsiębiorcy bardziej opłaca się realizować obowiązki w drodze porozumienia niż samemu. Firmy powinny zajmować się działalnością podstawową, czyli produkcjąi wprowadzaniem produktów do obrotu, a odpady pozostawić wyspecjalizowanym spółkom.
Zwolnienie z obowiązków określonych przepisami ustawy, z wyłączeniem wymagań dotyczących opakowań, przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu produkty zapakowane w opakowania, których masa nie przekroczy w danym roku kalendarzowym 1Mg