Izba, będąca członkiem porozumienia ekopak z marszałkiem województwa śląskiego powstała w 1995 r. z inicjatywy podmiotów gospodarczych i instytucji skupionych w branży metali nieżelaznych. W swym obecnym kształcie działa od 14 stycznia 2010r., kiedy doszło do  połączenia Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Recyklingu Metali, zrzeszającego firmy przerabiające złomy i odpady metali.

Do głównych zadań realizowanych przez Izbę należą:

  • reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych będących jej członkami wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej,
  • dbałość o rozwój przemysłu metali nieżelaznych,
  • promocja recyklingu metali,
  • ochrona rynkowych interesów zarówno swoich członków, jak i całej branży, zwłaszcza poprzez współpracę z administracją publiczną RP i UE,
  • współudział w procesie tworzenia prawa gospodarczego poprzez opiniowanie jego zmian,
  • opracowywanie analiz i ekspertyz branżowych,
  • organizację szkoleń i konferencji z zakresu polityki przemysłowej, handlowej, podatkowo-finansowej, ochrony środowiska, zmian w obowiązujących przepisach prawa,
  • upowszechnianie problematyki wynikającej z wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.


Do IGMNiR należą spółki i firmy prowadzące działalność gospodarczą w przemyśle metali nieżelaznych oraz branży recyklingu.

Ponadto potencjał Izby wzmacniają uczelnie, instytucje naukowo-badawcze, branżowe organizacje społeczne oraz partnerskie podmioty gospodarcze współpracujące z przemysłem metali.

Obecnie IGMNiR skupia 54 firm członkowskich.

IGMNiR przynależy również do międzynarodowych organizacji branżowych, w tym do BIR - Światowej Federacji Recyklingu Metali z siedzibą w Brukseli, EUROMETAUX - Europejskiej Federacji Producentów i Przetwórców Metali Nieżelaznych z siedzibą w Brukseli, oraz EUROMETREC - Europejskiej Federacji Handlu i Recyklingu Metali Nieżelaznych, również z siedzibą w Brukseli.