Definicje

WPROWADZENIE DO OBROTU

to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Za wprowadzenie do obrotu uważa się także: Import opakowań, Import produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach – dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje w dniu ich:

  • wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju,
  • przywozu na terytorium kraju,
  • wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

OPAKOWANIE

jest to wyrób, w tym bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

ODPADY OPAKOWANIOWE

rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań

OPAKOWANIE WIELOMATERIAŁOWE

to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogą być ręcznie oddzielone i które tworzą integralną całość, która składa się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie.

OPAKOWANIE PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

Zgodnie z treścią ustawy (link do treści ustawy) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.) opakowania po środkach niebezpiecznych będą zawierały:

– substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2,

lub

– środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategoriach 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Przystąp do Porozumienia

Sprawdź jakie korzyści daje członkostwo w Izbie Pracodawców i Recyklingu Opakowań „EKOPAK”.